Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Mapa przeglądowa
Mapa imisyjna
Mapa różnicowa
Mapa wrażliwości

Strona główna

Niniejszy portal mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem prezentuje Mapę akustyczną miasta Koszalina, która została wykonana w 2017 r. oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina (POŚPH), który został uchwalony w 2013 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002 r.), zobowiązała starostów do oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny - terenów określonych na podstawie sporządzanej mapy akustycznej, rada powiatu uchwala program ochrony środowiska przed hałasem, stanowiący akt prawa miejscowego. Celem programu ochrony środowiska przed hałasem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych. W jej skład wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla trzech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Na potrzeby mapy akustycznej powstała także mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Koszalina.

Mapa akustyczna miasta Koszalina została sporządzona w I połowie 2017 r.