Historia projektu

Aktualizacja Mapy akustycznej miasta Koszalina i Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina zostały wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ GŁÓWNYCH DRÓG MIASTA KOSZALINA, MAPY AKUSTYCZNEJ KOSZALINA (edycja 2017) I PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KOSZALINA" (umowa nr IV 03/GKO/2016 z dnia 11 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalina a firmą Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. z Wrocławia).

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA KOSZALINA

DANE

Do realizacji mapy akustycznej wykorzystano dane z lat 2007-2012 pochodzące z:
- PKP PLK,
- Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- Zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Koszalinie,
- Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
oraz danych pozyskanych przez Wykonawcę zamówienia.

ZAKRES PRAC

Mapa akustyczna jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla trzech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego.
W ramach prac nad mapą akustyczną opracowane zostały dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i zakładów przemysłowych.
Na podstawie numerycznej mapy zasadniczej Koszalina i ortofotomapy opracowano numeryczny model terenu. Wykorzystując dodatkowo dane z ewidencji gruntów i budynków wykonano trójwymiarowy model zabudowy miasta zawierający 32086 budynków. Budynkom tym przyporządkowano ilości mieszkańców, wykorzystując istniejącą bazę adresową zawierającą ponad 11 tysięcy adresów.
Do obliczeń hałasu przygotowano dane graficzno-opisowe o 535 ulicach podzielonych na 7091 odcinków. Opracowano dotyczące dwóch linii kolejowych, podzielonych na 14 odcinków. W zakresie hałasu przemysłowego pozyskano dane dotyczące 82 zakładów przemysłowych i obiektów handlowych.
Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem w/w danych, opracowana została mapa akustyczna obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu.
Wykonano m.in. imisyjne mapy hałasu, które stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym Koszalina, pokazując rozkład poziomu hałasu na obszarze miasta.
Ponadto przy współpracy z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie sporządzono tzw. mapę wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla obszarów chronionych na terenie miasta, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.
Opracowano także mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla ww. źródeł. Podstawą do opracowania map przekroczeń poziomu dopuszczalnego były wspomniane wyżej mapy imisyjne oraz mapa wrażliwości hałasowej obszaru miasta. Przygotowano również zestaw map rozkładu wskaźnika M dla terenów mieszkaniowych.
Mapy rozkładu wskaźnika M pokazują związek pomiędzy wielkością przekroczeń poziomów dopuszczalnych a ilością mieszkańców dotkniętych hałasem i stanowią punkt wyjścia do wyznaczenia terenów, dla których opracowany zostanie plan redukcji hałasu.
Na podstawie analizy wykonanych map zidentyfikowane zostały również te obszary, dla których nie występuje zagrożenie ponadnormatywnym hałasem.
Zakończenie w/w prac oraz przedstawienie społeczeństwu Mapy akustycznej miasta Koszalina na niniejszym portalu, nastąpiło w II połowie 2017 roku.

PODSUMOWANIE

Mapa akustyczna miasta Koszalina powstała w 2017r. i spełnia wszystkie wymogi zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/WE.
Prezentowane w portalu mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.
Opracowana w 2017 roku Mapa akustyczna miasta Koszalina stanowiła podstawę dla opracowania i uchwalenia przez Radę Miejską w Koszalinie programu działań naprawczych - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KOSZALINA

W trakcie realizacji.