Uwarunkowania akustyczne

Uwarunkowania akustyczne dotyczące użytkowania terenów są opisane w następujących dokumentach:

  • „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina” przyjętym uchwałą Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 roku,
  • Planach zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy z wymienionych dokumentów określa m.in. ogólne warunki dotyczące ochrony przed hałasem oraz ustala uwarunkowania dla harmonijnego rozwoju miasta dotyczące poprawy klimatu akustycznego i funkcjonalności układu drogowo-ulicznego.

W Studium wskazano na występowanie przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie hałasu drogowego generowanego przez ruch na dwóch drogach krajowych (nr 6 oraz nr 11). Dotyczy to w szczególności rejonów ulic: Szczecińskiej, Morskiej, Gnieźnieńskiej, Alei Monte Casino, Armii Krajowej. Wskazano także potrzebę usprawnienia układu komunikacyjnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego i uspokojenie ruchu. Przewiduje się również budowę obwodnic zamiejskich Koszalina w ciągach dróg krajowych nr 6 i 11, a także wskazuje na potrzebę budowy obejść miasta Koszalina drogami ekspresowymi S6 i S11.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego zawierają informację o przewidywanej modernizacji linii kolejowej 202 Gdańsk- Koszalin – Starogard Szczeciński, a także przebudowę skrzyżowań z układem komunikacji drogowej.

Realizacja powyższych zamierzeń doprowadzi do poprawy klimatu akustycznego w mieście, szczególnie w rejonach w których uciążliwości hałasowe są największe.

Zapisy Studium mają bezpośrednie przełożenie do planów zagospodarowania przestrzennego. W Koszalinie aktualnie obowiązuje 49 planów zagospodarowania przestrzennego. W planach uwzględnione są wymagania dotyczące ochrony przed hałasem.

Na terenie Koszalina nie ustanowiono obszarów ograniczonego użytkowania, które ustaliłyby warunki i ograniczenia korzystania z terenu z uwagi na ponadnormatywny hałas z instalacji. 

Klasyfikacja terenów Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi i linie kolejowe Przemysł
LDWN LN LDWN LN
Zabudowa zagrodowa 68 59 55 45
Zabudowa jednorodzinna 64 59 50 40
Tereny mieszkaniowo - usługowe 68 59 55 45
Tereny strefy śródmiejskiej 70 65 55 45
Zabudowa wielorodzinna 68 59 55 45
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 68 59 55 45
Tereny szpitali w mieście 64 59 50 40
Stałego lub czasowego pobytu dzieci i młodzieży 64 59 50 40

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, ze zm.).